Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


 

 

Interpelacje i zapytania radnych – rejestr 2024 r.

Lp.

Radny zgłaszający interpelację/zapytanie

Data zgłoszenia

Data przekazania do Burmistrza

Temat interpelacji/zapytań

Dokument

1.

Agnieszka Piwowarska

BR.0003.1.2024

15.05.2024 r.

21.05.2024 r.

dot. kontroli oraz przywrócenia prawidłowych granic drogi

PDF1-INTERPELACJA w sprawie granic drogi.pdf (421,38KB)

PDFodp. na interpelację w sprawie drogi w obrębie Cekanów.pdf (235,60KB)

2.

Bożena Sitarz

BR.0003.2.2024

20.05.2024 r.

21.05.2024 r.

dot. naprawy dróg gminnych w okresie od  1 do 31 marca 2024 r.

PDF2-ZAPYTANIE DOT. NAPRAWY DRÓG GMINNYCH.pdf (320,03KB)

PDF2-ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOT. NAPRAWY DRÓG GMINNYCH.pdf (371,66KB)

3.

Bożena Sitarz

BR.0003.3.2024

20.05.2024 r.

21.05.2024 r.

dot. zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pismo nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

4.

Bożena Sitarz

BR.0003.4.2024

20.05.2024 r.

21.05.2024 r.

dot. środków przeznaczonych na promocję Gminy Rozprza

pismo nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

5.

Agnieszka Piwowarska

BR.0003.5.2024

21.05.2024 r.

28.05.2024 r.

dot. budowy chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza i Niechcice w ciągu drogi krajowej 91

PDF5-ZAPYTANIE DOT. BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH IGNACÓW ROZPRZA NIECHCICE.pdf (1,07MB)

PDF5-odp. na zapytanie.pdf (367,48KB)

6.

Przemysław Stępień

BR.0003.6.2024

24.05.2024 r.

29.05.2024 r.

dot. drogi gminnej w miejscowości Białocin

PDF6-INTERPELACJA W SPRAWIE DROGI GMINNEJ W BIAŁOCINIE.pdf (618,48KB)

PDF6-odpowiedź na interpelację.pdf (193,51KB)

7.

Przemysław Stępień

BR.0003.7.2024

24.05.2024 r.

29.05.2024 r.

dot. montażu witaczy przy drodze krajowej 91

PDF7-INTERPELACJA W SPRAWIE UMIEJSCOWIENIA PYLONÓW WITACZY PRZY DK 91.pdf (494,52KB)

PDF7-odp. na interpelację.pdf (204,90KB)

8.

Przemysław Stępień

BR.0003.8.2024

06.06.2024 r. 13.06.2024 r. dot. zalewanych posesji w miejscowości Białocin

PDFINTERPELACJA W SPRAWIE ZALEWANYCH POSESJI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOCIN.pdf (436,77KB)

PDF8-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.pdf (383,92KB)

9.

Przemysław Stępień

BR.0003.9.2024

06.06.2024 r. 13.06.2024 r. dot. podwyżki opłat za wodę, efektywności działań oraz kierunku rozwoju Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy pismo nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
10.

Przemysław Stępień

BR.0003.10.2024

11.06.2024 r. 13.06.2024 r. dot. wysłanych pism do mieszkańców odnośnie odbioru nieczystości i zużycia wody

PDFINTERPELACJA W SPRAWIE WYSŁANYCH PISM DO MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCYCH ODBIORU NIECZYSTOŚCI I ZUŻYCIA WODY.pdf (510,69KB)

PDF10-ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.pdf (366,85KB)

11.

Przemysław Stępień

BR.0003.11.2024

18.06.2024 r.   dot. naprawy drogi gminnej w Białocinie pismo nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
12.

Przemysław Stępień

BR.0003.12.2024

21.06.2024r. 21.06.2024r. dot. możliwości zabudowy działki w obrębie Białocin

PDFInterpelacja w sprawie zabudowy działki w obrębie Białocin.pdf (166,38KB)

PDF12-odp. na interpelację.pdf (226,25KB)

13.

Agnieszka Piwowarska

BR.0003.13.2024

25.06.2024r. 25.06.2024r. dot. granic drogi w Stefanówce

PDFInterpelacja dot. granic drogi w Stefanówce.pdf (247,28KB)

PDF13-odp. na interpelację.pdf (141,10KB)

 

2023 r.

PDFInterpelacja radnej T. Sikorskiej w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami.pdf (156,28KB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (464,55KB)


PDFInterpelacja radnych-J.Krupa R.Kabziński - chodniki przy DK 91.pdf (217,66KB)

PDFOdpowiedź na interpelację Radnych JK i RK.pdf (348,79KB)


PDFzapytanie radnej Jolanty Krupa w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (248,86KB)

PDFOdp. na zapytanie.pdf (688,81KB)


2020 r.

PDF2- interpelacja radnego Andrzeja Matuszczyka dot. sprawozdania z działalności GKRPA.pdf (135,21KB)

PDF2-odpowiedź na interpelację.pdf (417,31KB)


PDF1- Interpelacja radnej Jolanty Krupa dot. tzw. grantów sołeckich.pdf (183,50KB)

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf (400,48KB)


2019 r.

PDF2 - Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. wyłaniania dotowanych sołectw.pdf (129,24KB)

PDF2- Odpowiedź na interpelację.pdf (322,88KB)


PDF1- Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. promocji Gminy Rozprza.pdf (134,20KB)

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf (308,09KB)