Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


 

 

 

2023 r.

PDFInterpelacja radnej T. Sikorskiej w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami.pdf (156,28KB)

PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (464,55KB)


PDFInterpelacja radnych-J.Krupa R.Kabziński - chodniki przy DK 91.pdf (217,66KB)

PDFOdpowiedź na interpelację Radnych JK i RK.pdf (348,79KB)


PDFzapytanie radnej Jolanty Krupa w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (248,86KB)

PDFOdp. na zapytanie.pdf (688,81KB)


2020 r.

PDF2- interpelacja radnego Andrzeja Matuszczyka dot. sprawozdania z działalności GKRPA.pdf (135,21KB)

PDF2-odpowiedź na interpelację.pdf (417,31KB)


PDF1- Interpelacja radnej Jolanty Krupa dot. tzw. grantów sołeckich.pdf (183,50KB)

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf (400,48KB)


2019 r.

PDF2 - Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. wyłaniania dotowanych sołectw.pdf (129,24KB)

PDF2- Odpowiedź na interpelację.pdf (322,88KB)


PDF1- Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. promocji Gminy Rozprza.pdf (134,20KB)

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf (308,09KB)