Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualne ogłoszenia od 27.05.2024 r.

Aktualne ogłoszenia od 27.05.2024 r.


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu.pdf (1,26MB)

 

BR.0050.73.2024                                                  Zarządzenie nr 73/2024

Burmistrza Rozprzy

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Rozprza

 oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz § 4 ust. 1 i § 7 Zarządzenia Burmistrza Rozprzy nr 47/2024  z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Rozprza zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży składnik rzeczowy majątku ruchomego Gminy Rozprza samochód osobowy marka: OPEL, model: Astra III 1.7 CDTI MR’04 E4, o nr rej. EPI1A33, rok produkcji 2009 w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego i ustalam cenę minimalną w kwocie 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

  1. Ustala się wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

       § 2.1. Powołuje się Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Rozprza - samochodu osobowego Opel Astra III, o którym mowa w § 1 ust. 1, niniejszego zarządzenia w następującym składzie:

  1. Monika Michalska – Przewodniczący Komisji;
  2. Łukasz Gałkowski – ZastępcaPrzewodniczącego;
  3. Jakub Miler – Członek Komisji
  1. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
  1. osoby wchodzące w skład komisji ds. przeprowadzenia przetargu;
  2. małżonek, dzieci, rodzeństwo, osób wymienionych w §2 ust.

§ 3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy oraz zamieszczenie na stronach internetowych  www.bip.rozprza.pl i www.rozprza.pl.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 
 

PDFObwieszczenie w sprawie ustalenia charakteru wód na nieruchomości dz. 274 Mierzyn.pdf (195,05KB)

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego ws Projektu robót geologicznych na potrzeby określenia warunków geologiczno inżynierskich Modernizacja i elektryfikacja lini kolejowej nr 24.pdf (256,66KB)

PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb ws wszczęcia postępowania administracyjnego pozwolenia wodnoprawnego Świerczyńsko.pdf (146,16KB)