Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy mieszczącej się pod adresem http://bip.rozprza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • Filmy nie posiadają napisów,

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.21

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2020.09.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jakub Miler, adres e-mail promocja@rozprza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 649 61 08 wew. 13 , fax 44 615 80 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Wejście główne do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy znajduje się od ul. Aleja 900-lecia 3, natomiast drugie wejście przeznaczone dla petentów znajduje się od strony parkingu. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Budynek nie posiada platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada dwie kondygnacje: parter oraz I piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, który jest bezkolizyjny, nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na I piętro osób z niepełnosprawnościami. W przypadku problemów z wejściem na piętro, merytoryczny pracownik Urzędu, do którego kierowana jest sprawa, obsługuje klienta na parterze. Referat zajmujący się wycinką drzew i krzewów, zajęciem pasa drogowego, bieżącym utrzymaniem dróg oraz odłapywaniem psów znajduje się z tyłu budynku głównego w podwórku.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu z tyłu budynku znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.