Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Kadencji 2014 - 2018

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_75_2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_74_2018 z dnia 5 października 2018 r. Statut Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_73_2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_72_2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2032.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_71_2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXIV_70_2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrowie Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli p.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_69_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Rozprza, a Gminą Rajcza.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_68_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_67_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_66_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_65_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_64_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_63_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_62_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_61_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy R.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_60_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wola Krzysztoporska.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_59_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_58_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2032.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII_57_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_56_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejest.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_55_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII_55_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_54_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_53_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_52_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom....pdf

PDFUchwała Nr XXXII_51_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_50_2018 w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1515E w zakresie przebudowy chodnika na odcinku Dzięciary-Kęszyn.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_49_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_48_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_47_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_46_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_45_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_44_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXII_43_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2017 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_42_2018 w sprawie diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_41_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_40_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_39_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_38_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2017 dla Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_37_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa dr. pow. Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola w zakresie budowy chodnika....pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_36_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Krzyżanów - Milejowiec w zakresie wykon.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_35_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXXI_34_2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXX_33_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników.pdf

PDFUchwała Nr XXX_32_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wola Niechcicka Stara.pdf

PDFUchwała Nr XXX_31_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Truszczanek.pdf

PDFUchwała Nr XXX_30_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Świerczyńsko.pdf

PDFUchwała Nr XXX_29_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Rajsko Duże.pdf

PDFUchwała Nr XXX_28_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Niechcice.pdf

PDFUchwała Nr XXX_27_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Mierzyn.pdf

PDFUchwała Nr XXX_26_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Gieski.pdf

PDFUchwała Nr XXX_25_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Budy Porajskie.pdf

PDFUchwała Nr XXX_24_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Bryszki.pdf

PDFUchwała Nr XXX_23_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Biała Róża.pdf

PDFUchwała Nr XXX_22_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała Nr XXX_21_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kisiele oznaczonej numerem 37.pdf

PDFUchwała Nr XXX_20_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski oznaczonej numerem 271.pdf

PDFUchwała Nr XXX_19_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Piotrkowskim, a Gminą Rozprza w zakresie realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg.pdf

PDFUchwała Nr XXX_18_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie projektu pt. Wykorzystaj swój czas nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-00517 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....pdf

PDFUchwała Nr XXX_17_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonyc.pdf

PDFUchwała Nr XXX_16_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.pdf

PDFUchwała Nr XXX_15_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Piotrkowskiemu na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.pdf

PDFUchwała Nr XXX_14_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XXX_13_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035.pdf

PDFUchwała Nr XXX_12_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_11_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_10_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_9_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_8_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_6_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_5_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_4_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rozprz.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_3_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Piotrkowskim zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Krzyżanów - Milejowiec w zakresie wyko.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_2_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_1_2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2018 rok.pdf


PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_73_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów oznaczonej numerem 283_2.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_72_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_71_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_70_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_69_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_68_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2018.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_67_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2018-2035.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_66_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2032.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVIII_65_2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_64_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2032.pdf

PDFUchwała Nr XXVII_63_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_62_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_61_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn oznaczonej numerem 335.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_60_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi…”.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_59_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach w ośmioletnią Szkoł.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_58_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Z. Grzybowskiej w Straszowie w ośmioletnią Szkołę.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_57_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_56_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie w ośmioletnią Szkołę Po.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_55_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy w ośmioletnią Szkołę.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_54_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ppłk St. Sienkiewicza w Milejowie w ośmioletnią.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_53_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXVI_52_2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXV_51_2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXV_50_2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Piotrkowskim zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXV_49_2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXV_48_2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXV_47_2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf

PDFNr XXIV_46_2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Uczniowskiego Klubu Sportowego REMO Niechcice na Wójta Gminy Rozprza..pdf

PDFNr XXIV_45_2017 zmieniająca uchwałę Nr XIII_16_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli.pdf

PDFNr XXIV_44_2017 o zmianie Uchwały Nr XXII_24_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Roz.pdf

PDFNr XXIV_43_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rajsko Małe oznaczonych numerami 350, 917 i 918..pdf

PDFNr XXIV_42_2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy..pdf

PDFNr XXIV_41_2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej..pdf

PDFNr XXIV_40_4017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych..pdf

PDFNr XXIV_39_2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030..pdf

PDFNr XXIV_38_2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

PDFNr XXIV_37_2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok..pdf

PDFNr XXIV_36_2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rozprza za 2016 rok..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_35_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza”.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_34_2017 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII162016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_33_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_32_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Rozprzy.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_31_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w roku 2016 dla Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_30_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, niezbędnych dokumentów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_29_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rozprza innym instrumentem płatniczym.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXIII_27_2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII_26_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII_25_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII_24_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXII_23_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekó.pdf

PDFUchwała Nr XXII_22_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Piotrkowskim, a Gminą Rozprza w zakresie realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg.pdf

PDFUchwała Nr XXII_21_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV_50_2014 RGR z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek.....pdf

PDFUchwała Nr XXII_20_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, niezbędnych dokumentów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddz.pdf

PDFUchwała Nr XXII_19_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXII_18_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII_17_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.pdf

PDFUchwała Nr XXII_16_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFUchwała Nr XXII_15_2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_14_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy Rozprza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Rozprza.pdf

JPEGZałącznik do Uchwały Nr XXI_14_2017.jpeg

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_13_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na rok 2017.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_12_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_11_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_10_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_9_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_8_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie diet dla sołtysów..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_7_2016 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała RGR Nr XXI_6_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_5_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_4_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy Instytucji Działających na Rzecz Rodziny w Gminie Rozprza na lata 2017-2019..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_3_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie pomocy na zadanie drogowe pn. „Rozbudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1515E na odcinku Stara Wieś-Bryszki wra.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_2_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XXI_1_2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2017 rok..pdfPDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_74_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym.pdf

PDFUchwała Nr XX_73_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFZałączniki 1-10.pdf

PDFZałączniki 11-20.pdf

PDFZałączniki 21-30.pdf

PDFZałączniki 31-36.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_72_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów oznaczonej numerem 145_4.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_71_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice oznaczonej numerem 461_1.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_70_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_69_2016 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach public.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_68_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_67_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2017.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_66_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2017-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_65_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_64_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XX_63_2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX_62_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Nr XIX_61_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_59_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych na 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XVIII_58_2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi ....pdf

PDFUchwała Nr XVIII_57_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_56_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.....pdf

PDFUchwała Nr XVIII_55_2016 Rady Gminy Rozprza w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie dodatków oraz niektórych skłądników wynagrodzenia wypłacanych nauczycielom.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_54_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej - GZO w Rozprzy i nadania jej statutu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_53_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Nr XVIII_52_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVII_51_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XV322016 z dnia 27 kwietnia 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XVII_50_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Cekanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4592.pdf

PDFUchwała Nr XVII_49_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rozprza.pdf

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDFUchwała Nr XVII_48_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XVII_47_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pomocy na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice”.pdf

PDFUchwała Nr XVII_46_2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Nr XVII_45_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI_44_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic dróg wewnętrznych.pdf

PDFUchwała Nr XVI_43_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr XI_75_2015 RGR z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu....pdf

PDFProgram usuwania azbestu - Gmina Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XVI_42_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI_41_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Rozprzy.pdf

PDFUchwała Nr XVI_40_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf

PDFUchwała Nr XVI_39_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej KMP w Piotrkowie Tryb. na dof. kosztów dodatkowych patroli policyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XVI_38_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Nr XVI_37_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI_36_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVI_35_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ... za 2015 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV¬_33_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_32_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_31_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy na zadanie drogowe pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1515E.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_30_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1103.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_29_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice”..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_28_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XV_27_2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_26_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_25_2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_24_2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_23_2016 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.pdf

PDFUchwała Nr XIV_22_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_21_2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIV_20_2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_19_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na rok 2016..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_18_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_17_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_16_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości….pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_15_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_14_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_13_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Bożeny i Bogdana Adamus nieruchomości położonych w obrębie ewid. Ignaców, oznaczonych nr ewid. 91 na 41 i 91.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_12_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki numer 599 na 1 w Rozprzy oraz własności naniesień..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_11_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rozprza, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 152 i 153..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_10_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2016 r.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_9_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_8_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Gmina Rozprza stawia na edukację dzieci i młodzieży” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 20.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_7_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_6_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_5_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_4_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozprza.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_3_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza..pdf

PDFUchwała Nr XIII_2_2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XIII_1_2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Rozprza.pdf


PDFUchwała Nr XII_84_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubień.pdf

PDFUchwała Nr XII_83_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII_82_2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XII_81_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr XII_80_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XII_79_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2016-2030.pdf

PDFUchwała Nr XII_78_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2015.pdf

PDFUchwała Nr XII_77_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Nr XII_76_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XI_75_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu GR wraz z inwentaryzacją.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_74_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku leśnego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_73_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku rolnego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_72_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_71_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XI_70_2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie upowaznienia Kierownika OPS w Rozprzy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_69_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie zmiany WPF GR na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr XI_68_2015 z dnia 1.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok..pdf

PDFUchwała Nr X_67_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia działek połozonych w Mierzynie.pdf

PDFUchwałą Nr X_66_2015 Rady Gminy rozprza z dnia 29 paxdziernika 2015 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych dotyczących podatku leśnego.pdf

PDFUchwała Nr X_65_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od srodków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr X_63_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany GPPiRPA na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr X_62_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy GR z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami....pdf

PDFUchwała Nr X_61_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 paxdziernika 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.pdf

PDFUchwała Nr X_60_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Ropzrza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Nr X_59_2015 Rady Gminy Rozprza dnia 29 paxdziernika 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok..pdf

PDFUchwała Rady Gminy Rozprza Nr X_58_2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wuboru ławników.pdf

PDFUchwała Nr IX_57_2015 z dnia 21.09.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFUchwała Nr IX_56_2015 RGR z dnia 21.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rozprza prawa własności nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr IX_55_2015 RGR z dnia 21.09.2015 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr IX_54_2015 RGR z dnia 21.09.2015 zmieniająca uchwałę Nr III_14_10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30.12.2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych.pdf

PDFUchwała_Nr_IX_53_2015_RGR z dnia 21.09.2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.pdf

PDFUchwała Nr IX_52_2015 RGR z dnia 21.09.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFZałączniki do Uchwały Nr IX_52_2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała Nr IX_51_2015 RGR z dnia 21.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VIII_50_2015 RGR z dnia 17.07.2015 w spr. woli kontynuacji członkostwa GR w LGD BUD-UJ RAZEM.pdf

PDFUchwała Nr VIII_49_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 17.07.2015 w spr. zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf

PDFUchwała Nr VIII_48_2015 RGR z dnia 17.07.15 w spr. utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFUchwała Nr VIII_47_2015 RGR z dnia 17.07.2015 r. w spr. stawek opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr VIII_46_2015 RGR z dnia 17.07.2015 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr VIII_45_2015 RGR z dnia 17.07.2015 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr VIII_44_2015 RGR z dnia 17.07.2015 w spr. WPF Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Nr VIII_43_2015 RGR z dnia 17.07.2015 w spr. zmian budżetu i w budżecie GR na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII_42_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.pdf

PDFUchwała Nr VII_41_2015 RGR z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie dz. 91_47 położonej w obrębie Ignaców.pdf

PDFUchwała Nr VII_40_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Małgorzaty Bury nieruchomości nr 91_45 obręb Ignaców .pdf

PDFUchwała Nr VII_39_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz. 26 obręb Niechcice.pdf

PDFUchwała Nr VII_38_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz. nr 1444_2 obręb Niechcice.pdf

PDFUchwała Nr VII_37_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP w Rozprzy za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII_36_2015 z dnia 15 czerwca 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.pdf

PDFUchwała Nr VII_35_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.pdf

PDFUchwała Nr VII_34_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej KMP w PT na dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych.pdf

PDFUchwała Nr VII_33_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Nr VII_32_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII_31_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr VII_30_2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Rozprza absolutorium z tytułu wykonania budżetu GR za 2014 rok .pdf

PDFUchwała Nr VII_29_2015 RGR z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia spr finansowego i spr z wykonania budżetu GR za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII_28_2015 RGR z 15.06.2015 Karta Dużej Rodziny.pdf

PDFOdpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesłanego Stanowiska RGR.pdf

PDFStanowisko Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poparcia postulatów Komitetu Protestacyjnego Rolników Ziemi Piotrkowskiej.pdf

PDFUchwała Nr VI_27_2015 Rady Gminy Rozprza w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania.pdf

PDFUCHWAŁA NR VI_26_2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozprza w 2015 r.pdf

PDFUchwała Nr VI_25_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015.pdf

PDFUchwała Nr VI_24_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015.pdf

PDFUchwała Nr VI_23_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.pdf

PDFUchwała Nr VI_22_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Mierzynie.pdf

PDFUchwała Nr VI_21_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach.pdf

PDFUchwała Nr VI_20_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała nr VI_19_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.pdf

PDFUchwała nr VI_18_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała nr VI_17_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VI_16_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.pdf

PDFUchwała Nr V_15_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr V_14_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gieski.pdf

PDFUchwała Nr V_13_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek.pdf

PDFUchwała Nr V_12_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie podziału sołęctwa Truszczanek i utworzenia sołectwa Gieski.pdf

PDFUchwała Nr V_11_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23.02.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.pdf

PDFUchwała Nr V_10_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 23.02.2015 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa....pdf

PDFUchwała Nr IV_9_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 uchylająca uchwałę w spr wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poł w obr ewid. Niechcice ozn. nr ewid. 2434.pdf

PDFUchwała Nr IV_8_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 w spr wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewid. Rozprza ozn. nr ewid. 456.pdf

PDFUchwała nr IV_7_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu _Przedszkole przy szkole_ współfinansowanego ze środków EFS.pdf

PDFUchwała nr IV_6_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

PDFUchwała nr IV_5_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru członka do Rady Społecznej działającej przy PZOZ w Piotrkowie Trybunalskim.pdf

PDFUchwała nr IV_4_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Rozprza na 2015 rok.pdf

PDFUchwała nr IV_3_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.pdf

PDFUchwała IV_2_2015 Rady Gminy Rozprza w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku.pdf

PDFUchwała nr IV_1_2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2015-2030.pdf

PDFUchwała Nr III_16_2014 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiących rolniczą oczyszczalnię ścieków w Niechcicach oraz terenów przyległych.pdf

PDFUchwała nr III_15_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr III_14_2014 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2014.pdf

PDFUchwała nr III_13_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2014-2025.pdf

PDFUchwała nr III_12_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr II_11_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/9/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała II_10_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała II_9_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała II_8_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała II_7_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała nr II_6_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr II_5_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr I_4_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr I_3_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała Nr I_2_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza.pdf

PDFUchwała I_1_2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rozprza.pdf