Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualne ogłoszenia

PDFZawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w spr postępowania odwoławczego Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz Piotrków Tryb.pdf


PDFPismo w sprawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ściekiod 2022 r..pdf

PDFWA.RZT.70.15.2022_5 z dn. 25.05.2022 r.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Pieńki, dz. 331_7.pdf


PDFZawiadomienie o umorzeniu postępowania ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Sieradz Piotrków Tryb.pdf


PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. poboru wód podziemnych ze studni przy zbiorniku w Cieszanowicach.pdf


DOCMPZP Rozprza - ogłoszenie o wyłożeniu 2022.05.11.doc


PDFZawiadomienie Państwowych Wód Polskich o wszczęciu postępowania administrayjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego działka 787 obręb Mierzyn gm Rozprza.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ponownym wpłynięciu wniosku o rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem GDOŚ z dnia 7 marca 2022.pdf


PDFPismo Komisariatu Policji w Gorzkowicach ws prowadzenia czynności w związku z utworzonym Planem Działania Priorytowego w miejscowości Stara Wieś.pdf

PDFPismo Komisariatu Policji w Gorzkowicach ws prowadzenia czynności w związku z utworzonym Planem Działania Priorytowego w miejscowości Rozprza.pdf


DOCOgłoszenie wyników konkursu 2022.doc

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2022.pdf


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu ziemnego obręb Kisiele.pdf


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne zawiadomia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu ścieków obr Kisiele.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - utrzymanie w mocy postanowienia RDOŚ w Łodzi ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - odmowa wstrzymania natychmiastowego decyzji ws budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf 


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie i usługi wodne na rzece Luciąży.pdf


PDFPismo Izby Rolniczej o możliwości składania uwag w zakresie szkód łowieckich.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Opoczno.pdf


Wójt Gminy Rozprza ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2022 rok.

1. Cel i rodzaj zadań

  1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2022 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne   i kulturalne,
-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,
- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,
-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,
- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,
- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),
- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:
- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

Termin składania ofert ustala się do 22 marca 2022 r.

DOCZał_1_ogłoszenie_2022.doc

PDFZał_1_ogłoszenie_2022.pdf

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.doc

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.pdf

DOCZARZADZENIE_2022.doc

PDFZARZADZENIE_2022.pdf
 


28 lutego 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.


PDFInformacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz 680 27 680 28 obręb Rozprza.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dz obręb Romanówka.pdf


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz Piotrków Trybunalski.pdf


JPEGPlakat nieodpłatne porady prawne


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków melioracyjnych na działce 49 i 50 obręb Milejów.pdf


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsiębzięcia polegającego na budowię drogi ekspresowej S12.pdf


DOCSTUDIUM Rozprza - obwieszczenie o wyłożeniu.doc

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA STUDIUM Rozprza.pdf

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 1.pdf

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 2.pdf

PDFSTUDIUM Rozprza - załącznik nr 3.pdf


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnieniea MOP 6,3 Mpa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski.pdf

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnieniea MOP 6,3 Mpa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski,,2.pdf


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji WA.ZUZ.3.4210.1831.2021.IM dot. wykonania urządzeń wodnych rozbiórka obiektów mostowych.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki Nr 18 RACJOMALNEGO ŁOWIECTWA.pdf


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2021 22 przez Koło Łowieckie nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenie pozwolenia wodnoprawnego działka 63 7 obręb Rozprza.pdf


DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Rozprza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.doc

PDFUCHWAŁA Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFRYSUNEK Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFUCHWAŁA Rozprza - Wroników.pdf

PDFRYSUNEK Rozprza - Wroników.pdf

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Wroników.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnporawnego.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2021 2022 przez Koło Łowieckie nr 21 ODYNIEC.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej działka 42 1 Janówka.pdf


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf


PDFInformacja o przedterminowych wyborach w sołectwie Bryszki.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego.pdf


PDFOgłoszenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 202122 przez Koło Łowieckie nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf


DOCXII Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza- październik 2021.docx


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie 2021 2022 przez Koło Łowieckie Nr 18 Racjonalnego Łowiectwa.pdf

PDFKalendarz polowań.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych w sezonie 2021_2022 przez Koło Łowieckie TUR.pdf

PDFKalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2021_2022 Koło Łowieckie TUR w Łodzi.pdf


PDFogłoszenie o przetargu - Mierzyn.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączków melioracyjnych na działce 679 95 obręb Rozprza.pdf


PDFZarzadzenie konsultacje.pdf

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf

PDFFormularz Uwag.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa bezodpływowego hodowlanego stawu ziemnego Łochyńsko.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki nr 20 Sokół w obwodzie 251.pdfPDFObwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie wodnoprawne Przebudowa istniejących rowów drogi gminnej Białocin.pdf


PDFNowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rozprza na okres 3 lat.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dot. działki 237 obręb Romanówka.pdf


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociązu wysokiego ciśnienia relacji Sierasz Piotrków Trybunalski.pdf

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociązu wysokiego ciśnienia relacji Sierasz Piotrków Trybunalski.pdf


Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

PDFZawiadomienie Gmina Rozprza.pdf

PDFInformacja_RODO.pdf

PDFWykaz działek Gmina Rozprza.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce 1039 5 obręb Longinówka.pdf


PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy 2020.pdf


PDFZawiadomienie GDOŚ o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji - dot. DK 91.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących urządzeń melioracji wodnej działka 565 14 obręb Rozprza.pdf


PDFArkusz zgłoszeniowy.pdf

PDFdecyzja.pdf


PDFZawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 91.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws udzielenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej dz 238 2 obręb Romanówka.pdf


PDFObwieszczenie ws udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania Romanówka.pdf


PDFObwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przebudowa rowów w Białocinie.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws Budowy rurociągu produktowego Boronów Trzebinia.pdf


DOCXI Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. Gmina Rozprza.docx


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania inwestycyjnego Romanówka.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce nr ew 679 113 obręb Rozprza.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego na działce 154 1 obręb Magdalenka.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z terenu samochodowej myjni bezdotykowej.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia dodnoprawnego na wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce nr 8 obręb Stara Wieś.pdf


PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Rozprza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws ustalenia kolejnego okresu oboiązywania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Luciąży przy pomocy jazu w Sterej Wsi.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację sieci drenarskiej na działce nr ewid 679 115 obręb Rozprza.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację sieci drenarskiej na działce nr ewid 345 obręb Rozprza.pdf


ZARZĄDZENIE NR 8/2021

WÓJTA GMINY ROZPRZA

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

DOCZARZADZENIE_aktual_2021.doc

DOCZał_1_ogłoszenie_aktualne_2021.doc

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_aktual_2021.doc


Nie stać Cię na odpłatne porady? Masz jakiś problem? Nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych lub punkcie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Postaramy się pomóc i w miarę możliwości znaleźć dobre rozwiązanie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób  ciągu ostatniego roku. Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf


WÓJT GMINY ROZPRZA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

w roku 2021

1. Cel i rodzaj zadań

  1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2021 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

  1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne            i kulturalne,

-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,

- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,

-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, 

- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),

- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

  1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

  1. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:

-  realizacje zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

  1. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  2. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Termin składania ofert ustala się do 8 marca 2021 r. do godz. 15:30.

W załączeniu Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz treść Zarządzenia nr 6/2021 wraz z załącznikami.

PDFZARZADZENIE_2021.pdf

PDFZał_1_ogłoszenie_2021.pdf

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2021.pdf

DOCFormularz-Oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-2021.doc


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws środowiskowcy uwarunkowań dotyczących budowy obwodnicy Radomska Kamieńska Rozprzy i Srocka.pdf


PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 ws sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego ws obwodów łowieckich.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uządzeń wodnych.pdf


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2021.docx


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ws Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sieradz - Piotrków Trybunalski.pdf


PDFObwieszczenie o wniesieniu odwołania od dec. WŁ dot. pozwolenia na budowę - Stacja Pomp Jeżów.pdf


PDFPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oras S74.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego ws pozwolenia na budowę obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów.pdf


DOCXII Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza- październik 2020.docx


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws Rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Sroska.pdf


PDFZawiadominie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie RDOŚ w Łodzi z dnia 2 czerwca 2020.pdf


PDFZawiadomienie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 3 2 33 obręb Janówka.pdf

PDFZawiadomienie Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 679 98 Rozprza.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowiecki nr 33 Puchacz.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach 32 i 33 obręb Kisiele gm Rozprza.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie pozwolenia na budowę Stacji Pomp Jeżów - Budowa rurociągu Boronów-Trzebinia.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym - Budowa rurociągu naftowego Boronów-Trzebina.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym w sezonie 2020_21 przez KŁ Racjonalnego Łowiectwa.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Przebudowa i częściowa likwidacja istniejącej sieci drenarskiej na działce 1063 7 obręb 0012 Longinówka.PDF


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w sezonie 2020 2021 przez Koło Łowieckie nr 17 TUR.pdf


PDFKalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2020 2021 Koło Łowiecki TUR w Łodzi.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków drenarskich na działce nr 679 77 w obebie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie nr 56 2020 Wójta Gminy Rozprza z dnia 25 09 2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawcę wyznaczonych przy cmentarzu w Rozprzy na okres wszystkich świętych.PDF


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie Nr 20 Sokół.pdf

PDFInformacja Zarządu Koła Łowieckiego nr 20 Sokół dotycząca planowanych polowań zbiorowych w dzierżawionych obwodach nr 251.pdf


WÓJT GMINY ROZPRZA  ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zostaną przeprowadzone w terminie od 21.09.2020r., do 9.10.2020 r. 

Uwagi w ramach konsultacji należy złożyć na Formularzu uwag, który dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Formularz powinien zostać złożony w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy lub przesłany na adres w terminie do dnia 9.10.2020 r   

       Uwagi i opinie z datą po 9 października 2020r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje.doc

PDFZarzadzenie konsultacje.pdf

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf

DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf

DOCFormularz Uwag.doc

PDFFormularz Uwag.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Mierzyn na działkach 820 5 820 9 i 822 w obrębie 0017 Mierzyn.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego.pdf


PDFPismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf

PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf

PDFPostanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws budowy drogi ekspresowej S12 oraz S74.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez KŁ nr 33 Puchacz.pdf

PDFKalendarz polowań zbiorowych KŁ nr 33 Puchacz w Ręcznie.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego dot. melioracji w Pieńkach.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. sieci drenarskiej w Longinówce.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w dniu 15 08 2020 przez Koło Łowieckie nr 17 TUR.pdf


PDFPremia dla młodego rolnika nabór wniosków przedłużony.pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot rozbudowy Drogi Krajowej nr 91 oraz obwodnicy Rozprzy.pdf


PDFObwieszczeniei Zawiadomienie Wojewody Łodzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym .pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf


PDFRozporządzenie nr 22 2020 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików wraz z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dot. dz. 680_17 obręb Rozprza.pdf


DOCXAktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 r. Gmina Rozprza.docx


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (dot. dz. 69 i 72 Kęszyn-Dzieciary).pdf


PDFZawiadomienieWojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.pdf

PDFObwieszczeniei Zawiadomienie Wojewody Łodzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym .pdf


PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws ustalenia środowiskowych uwarunkowań Budowa drogi ekspresowej S12.pdf


PDFInformacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych.pdf

PDFzał nr 1.pdf

PDFzał nr 2.pdf

DOCXZałącznik nr 3.docx

PDFCentralne biuro spisowe procedura.pdf


PDFPowszechny spis rolny 2020.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1.pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora PGW WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dot. dz. 680_49 obręb Rozprza.pdf


PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROZPRZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego o przeprowadzaniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji - budowa autostrady A1 dot. odcinka Bełchatów, Kamieńsk.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dot. oczyszczalni ścieków w Niechcicach.pdf


PDFRozporządzenie nr 20 2020 Wojewody Łódzkiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.pdf


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. odwołania od decyzji i braku podstaw do zastosowania samokontroli - dot. Rozbudowy DK 91 i obwodnic.pdf


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. Budowy obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infr. w ramach inwestycji Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.pdf


PDFObwieszczenie RDOŚ o wystąpieniu przez GDDKiA z wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dot. DK91.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego - działki w Longinówce.pdf


PDFObwieszczenie rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf

PDFDecyzja rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf

PDFOgłoszenie rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do bublicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r położonych na obszarze Gminy Rozp.pdf


PDFUchwała nr VII 43 19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ws ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie Powiatu Piotrkowskiego.pdf

PDFZałącznik nr 1 Apteki na terenie Powiatu Piotrkowskiego.pdf


PDFNowy nr rachunku do wpłat za odbiór odpadów komunalnych.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej Janówka dz 73 5 i 73 4 obręb 0009.pdf


PDFZawiadomienie wójta gminy Rozprza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa obręb ewidencyjny Łochyńsko.pdf


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2020 ROK

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2020.pdf


PDFBezpłatny odbiór azbestu 2020.pdf


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2020.docx


WÓJT GMINY ROZPRZA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Rozprza na 2020 rok

PDFZał_1_ogłoszenie_2020.pdf

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2020.pdf

PDFZARZADZENIE_2020.pdf


Rok 2019


PDFRozporządzenie nr 11 2019 Wojewody Łódzkiego ws zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików pismo.pdf

PDFRozporządzenie nr 11 2019 Wojewody Łódzkiego ws zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody o podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji udzielajacej zezwolenia na realizację inwestycji - dot. A1.pdf


PDFInformacja - Czyszczone kominy to mniejszy smog.pdf
PDFKomunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną Czyszczone kominy to mniejszy smog.pdf


ODTFORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.odt


PDFOgłoszenie o polowniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku 2020 przez Koło Łowiecki nr 24 Orzeł w Kłudzicach.pdf


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w m. Niechcice.pdf


PDFInformacja dla rolników z terenu Gminy Rozprza - usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.pdf
PDFOświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności.pdf


DOCXAktualizacja październikowa podstawowa kwota dotacji 2019 Gmina Rozprza.docx


PDFDotyczy sprawy - Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.pdf
PDFRozporządzenie nr 92019 wojewody łódzkiego.pdf


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA.pdf

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.pdf


PDFObwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 października 2019.pdf
PDFDecyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.pdf
 


PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Mierzyn.pdf

PDFZarządzenie nr 88_2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie 76_2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oraz ww. wykaz.pdf


PDFObieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozolenia wodnoprawnego.pdf


Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim zachodzi konieczność powołania nowych członków Rady, będących organem opiniodawczo-doradczym.

PDFKarta zgłoszenia.pdf
PDFKlauzula informacyjna.pdf
PDFZgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.pdf


PDFZarządzenie nr 84_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


Wójt Gminy Rozprza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 22 października 2019r., nie będą rozpatrywane.

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx
DOCZarzadzenie konsultacje.doc
DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc


PDFMapa Polowań Koło Łowieckie Tur.pdf
PDFKalendarz polowań Koło Łowiuecki Tur.pdf
PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych Koło Łowieckie Tur.pdf

PDFKalendarz polowań Koło Łowieckie Odyniec.pdf
PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych Koło Łowieckie Odyniec.pdf


PDFOgłoszenie o polowaniach zbiorowych.pdf
PDFTerminy polowań zbiorowych.pdf


PDFZawiadomienie GDOŚ o terminie rozpatrzenia odwołań od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania -dot. budowy drogi ekspresowej S12 i S74.pdf


PDFRozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików....pdf


PDFOgłoszenie o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia w dniu 1 września 2019 r. przez Koło Łowieckie ODYNIEC.pdf


PDFObwieszczenie RDOŚ dot. toku postępowania w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o śr. uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 91.pdf

PDFOgłoszenie RDOŚ o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w ramach sprawy administracyjnej - dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 91.pdf


PDFObwieszczenie RDOŚ o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ ustalającej środowiskowe uwarunkowania - dot. S12 i S74....pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji pozwolenia wodnoprawnego_ działka w Świerczyńsku.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Truszczanek.pdf


PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śr. dot. Rozbudowy drogi gminnej w m. Białocin.pdf

PDFZawiadomienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śr. dot. Rozbudowy drogi gminnej w Białocinie.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Lubień.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci - Gieski.pdf


OGŁOSZENIE O POLOWANIACH ZBIOROWYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2019/20 PRZEZ KOŁO ŁOWIECKIE "PUCHACZ"

PDFDodatkowe polowania zbiorowe KŁ Puchacz.pdf

JPEGPage1.jpeg

JPEGPage2.jpeg


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wydaniu w dniu 5 lipca 2019 r. decyzji Nr 39_2019 o ustalenu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa sieci gazowej na działce 30_2 obr. Longinówka.pdf


PDFObwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 86 w Rozprzy z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. inwestycji - budowa autostrady A1.pdf


PDFOgłoszenie o zgłoszeniach i rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.pdf


PDFNabór na funkcję urzędnika wyborczego Gminy Kluki.pdf


PDFZarządzenie Nr 50_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Rozprza.pdf


PDFZarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Rozprza oraz wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach.pdf

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w Niechcicach.pdf

PDFInforamcja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego w miejscowosci Niechcice.pdf

PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaszenia pozolenia wodnoprawnego.pdf


PDFObwieszczenie w sprawie budowy autostrady A1 - odcinek B.pdf


PDFZarządzenie nr 36_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Truszczanek.pdf


PDFZarządzenie nr 35_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Gieski.pdf


PDFZarządzenie nr 37_2019 wójta gminy Rozprz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewid. Lubień.pdf


PDFZarządzenie nr 33_2019 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf


PDFOgłoszenie rzetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.pdf


PDFzarządzenie nr 32_2019 z dnia 17 maja 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf


PDFZrządzenie nr 30_2019 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFZawiad. o wszęciu postepowania adm. w sprawie wydania pozwolenia wodn.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze GR.pdf


PDFZarządzenie 22_2019 z dnia 27 marca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFZarzadzenie nr 15_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFZarzadzenie nr 14_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 13_2019 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Rozprza.pdf


PDFTerminarz zebrań wiejskich w Gminie Rozprza-wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządu osiedla i jego przewodniczącego na kadencję 2019-2024..pdf


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Białocin.pdf


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Longinówka.pdf


PDFInformacja wójta gminy Rozprza o wykazie lokali przeznaczonych do dzierżawy.pdf


PDFInformacja wójta gminy Rozprza o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.pdf


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2019.docx


PDFInformacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego.pdf


DOCOgłoszenie wyników konkursu 2019.doc


PDFZarzadzenie nr 3_2019 wójta gminy Rozprza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Gieski.pdf


PDFZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY ROZPRZA Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2019 rok....pdf

PDFZał_1_ogłoszenie.pdf

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej.pdf

 

Rok 2018


PDFZarządzenie nr 72_2018 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 153.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 152.pdf


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza - od 1 LISTOPADA 2018.docx


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFOświadczenie rolnika.pdf


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf


PDFOgłoszenie przetarg ograniczony na sprzedaż.pdf

PDFOświadczenie rolnika.pdf


PDFOgłoszenie przetarg nieograniczony na sprzedaż.pdf


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 3_2018 z dnia 17.09.2018 r. o zezewoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf


PDFZarządzenie 58_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie 57_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie 56_2018 Wójta Gminy Rozprza zdnia 25 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do użyczenia.pdf


PDFZarządzenie Nr 54_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę wyznaczonych gruntów komunalnych pod przenośne obiekty handlowe przy cmentarzu w Rozprzy.pdf


PDFInformacje o rozstrzygnięciu przetargów.pdf


PDFZarządzenie Nr 52_2018 wójta gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFOgłoszenie przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów.pdf


PDFZarządzenie nr 49_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Rozprza.pdf


PDFObwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowksiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf


PDFZarządzenie Nr 42_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno.pdf


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału w pasie dtogi gminnej nr 110371E.pdf


PDFInformacja o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf


PDFInformacja o negatywnym wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf


PDFZarządzenie Nr 31_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Kisiele 37.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Gieski 271.pdf

PDFoświadczenie rolnika.pdf


PDFZarządzenie 29_2018 Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.pdf


PDFOgloszenie o przetargu na sprzedaż działki 153.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 152.pdf

PDFOświadczenie rolnika.pdf


DOCXPodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza - od 1 maja 2018.docx


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf


PDFZarządzenie Nr 20_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie Nr 21_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf


PDFZarządzenie nr 16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu.pdf


PDFZarządzenie nr 15 w sprawie ogłoszenia wykazu.pdf


PDFZarządzenie nr 14 w sprawie wykazu lokalu w Niechicach.pdf


PDFZarządzenie w sprawie wykazu.pdf


PDFObwieszczenie WÓjta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok.pdf


PDFZarządzenie w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomośći.pdf


PDFZarządzenie Nr 11_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Mierzyn 910_3.pdf


PDFOgłoszenie o przetargu Milejów.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf


PDFUchwała Nr XXIX_7_2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Rozprza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf


PDFinformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej 110367E.pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf


PDFZarządzenie Nr 6_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrebie ewidencyjnym Kisiele, Ignaców.pdf


PDFZarzadzenie nr 4_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn dz. nr 910_3.pdf


PDFZarządzenie nr 2_2018 wójta Gminy Rozprza z dnia 24 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf


DOCXpodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza 1 styczeń 2018.docx


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 7 marca 2018.pdf


PDFOgłoszenie wyników konkursu 2018.pdf


PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 16 lutego 2018.pdf


PDFZarządzenie Nr 1_2018 Wójta Gminy Rozprza z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie ewidencyjnym Niechcice, dz. 496.pdf.pdf


PDFLokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego wraz z harmonogramem i lokalizacją.pdf


Rok 2017


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 18 grudnia 2017.pdf


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 18.12.2017.pdf.pdf


PDFZarządzenie Nr 67_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia.pdf


PDFOceny jakości wody do spożycia w Gminie Rozprza.pdf


PDFZarządzenie nr 63_2017 wójta Gminy Rozprza z dnia 15.11.2017.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Rozprza.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Niechcice.pdf


PDFZarządzenie nr 64_2017 wójta Gminy Rozprza z dnia 22.11.2017.pdf


DOCXAktualizacja podstawowej kwoty dotacji Gmina Rozprza.docx


WÓJT GMINY ROZPRZA
ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 24 października 2017r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje 2017.doc

DOCXprojekt_uchwała_program wspolpracy_2017.docx

DOCRoczny Programu Współpracy Gminy Rozprza_2017.doc


PDFOgłoszenie z dnia 25.09.2017r.pdf


PDFZarządzenie Nr 52_2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu w Rozprzy.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 20.10.2017_2.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 20.10.2017.pdf

DOCXwzor_a.docx
DOCXwzor_b.docx
DOCXwzor_c.docx


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 18 sierpnia 2017 roku.pdf


PDFInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę gruntów komunalnych.pdf


PDFOgłoszenie. Wójt Gminy Rozprza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym.pdf


PDFOgłoszenie o udostępnieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łodzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf

PDFProjekt uchwały Sejmiku Województwa Łodzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu.pdf


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 24.07.2017.pdf


PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży 24.07.2017_2.pdf


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomiści z dnia 10 lipca 2017.pdf.pdf


PDFInformacja o wygasających umowach dzierżawy.pdf


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomiści z dnia 19 maja 2017.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 19.05.2017.pdf


PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 19.05.2017.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r..pdf


PDFInformacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 3 marca 2017 r.pdf


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zrządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje - działka na sprzedaż Niechcice nr. 461_1.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje - działka na sprzedaż Milejów nr. 145_4.pdf


PDFOgłoszenie o projekcie studium.pdf

JPEGKIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA.jpeg

PDFZmiana Studium - tekst.pdf

JPEGUWARUNKOWANIA.jpeg

JPEGPROGNOZA ŚRODOWISKOWA.jpeg

PDFPrognopza środowiskowa-tekst.pdf
 


PDFInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr 1103725E ul. Lesnej w Rozprzy, gm. Rozprza.pdf


PDFInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr 110362E w miejscowości Janówka oraz ulicy Lazurowej w Milejowie, gm. Rozprza.pdf


DOCXpodstawowa kwota dotacji Gmina Rozprza.docx


PDFOgłoszenie o sprzedaży nieruchomości 16.01.2017.pdf


PDFOgłoszenie wyników konkursu 2017.pdf


Rok 2016


PNGHarmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Piotrkowskim.png


INFORMACJA

W DNIU 23 GRUDNIA 2016 R. (PIĄTEK)

URZĄD GMINY CZYNNY DO GODZ. 14.00.


ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

PDFZARZADZENIE_2016.pdf

PDFZał_1_ogłoszenie_2016.pdf

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2016.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje o nieruchomiści przeznaczonej do sprzedaży.pdf


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf


PDFOBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Rozprza.pdf


PDFInformacja Koła Łowieckiego ODYNIEC.pdf


PDFZmiana siedziby LGD.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie zmiany Studium.pdf


PDFKomunikat PT KRUS w Piotrkowie Tryb. w sprawie terminu na opłacanie składek za III kwartał 2016 r..pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFWykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy.pdf


PDFInformacja o uruchomieniu serwisu internetowego poświeconego nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami.pdf


PDFOBWIESZCZENIE RDOŚ dotyczące inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91....pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFInformacja GK.6845.10.2016.pdf 


PDFInformacja GK.6845.5.2016 GK.6845.6.2016 GK.6845.7.2016.pdf 


PDFInformacja GK.6845.12.2016.pdf 


PDFInformacja GK.6845.11.2016 GK.6845.13.2016.pdf


PDFInformacja GK.6845.9.2016.pdf


PDFInformacja GK.6845.8.2016.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf


PDFObwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.pdf


PDFObwieszczenie WG Gorzkowice o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przedłożenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - elektrownia wiatrowa na dz. 8 obr. Gościnna.pdf

PDFObwieszczenie WG Gorzkowice o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy elektrowni wiatrowej na dz. nr 8 obr. Gościnna gm. Gorzkowice.pdf


PDFObwieszczenie wójta gminy Gorzkowice o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf


DOCOgłoszenie o umorzeniach podatkowyh w 2015 roku.doc


Obwieszczenie o zmianie programu "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją" oraz obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza Programu.

PDFObwieszczenie plus program i inwentaryzacja.pdf

PDFWyniki inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Rozprza.pdf

PDFProgram usuwania azbestu - Gmina Rozprza.pdf

PDFobwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza Programu wraz z uzasadnieniem.pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego.pdf


PDFDecyzje Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia.pdf


PDFOgłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26 lutego 2016 r.pdf 


PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26 lutego 2016 r.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu ... za 2015 r..pdf


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje o konsultacjach społecznych do projektu "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2016 - 2025"

PDFUchwała nr 196_2016 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb z dnia 28 stycznia 2016.pdf

PDFUchwała nr 197_2016 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb z dnia 28 stycznia 2016.pdf

ODTFORMULARZ KONSULTACYJNY.odt


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza

DOCXMierzyn D I oglosz.docx

DOCXopis dwustronny Mierzyn.docx


PDFZaproszenie do składania ofert na wynajem stanowisk handlowych i usługowych oraz innych atrakcji towarzyszących imprezie plenerowej XIII Dni Gminy Rozprza.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Straszów.pdf 


PDFWójt Gminy Rozprza informuje.pdf


PDFInformacja o wygasającej umowie najmu lokalu użytkowego - Rajsko Duże.pdf


Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

PDFOgłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi_29.12.2015.pdf


Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi_29.12.2015.pdf


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy Rozprza uchwały z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją."

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza.pdf

PDFPodsumowanie przyjętego przez Radę Gminy Rozprza Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.pdf

PDFProgram usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.pdf

PDFUzasadnienie do Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza.pdf
 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych gminy rozprza na 2016 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

DOCOgłoszenie.doc


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej ovceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza wraz z inwentaryzacją.

Link: http://rozprza.pl/982/50/obwieshttp://rozprza.pl/982/50/obwieszczenie.html

JPEGobwieszczenie 7.12.jpeg


Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 20 listopada 2015 r.

Informacja o przetargu  20 listopada.jpeg


Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

ogłoszenie o wynajmu lokali1.jpeg

ogłoszenie o wynajmu lokali 2.jpeg

ogłoszenie o wynajmu lokali 3.jpeg


Informacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego: Informacja o wygasających umowach najmu lokalu użytkowego1.jpeg


Obwieszczenie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu"

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu.pdf


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 380/13 z 4.11.2013 r., udzielająca Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłaczeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B, w częsci dotyczącej likwidacji SPO na węźle Kamieńsk wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie RDOŚ w Łodzi w sprawie przedsięwzięcia pn. Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego integralności z innymi środkami transportu..pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowań w sprawach zmian decyzji: Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z 04.11.2013 r., 380/13 i 381/13 z 03.11.2013 r. udzielających zezwolenia na realizację  inwestycji drogowych polegających na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła "Tuszyn" z wyłaczeniem węzła do węzła "Radomsko" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 392+720 - odcinki: A, B, C w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiany na węzłach: Piotrków Trybunalski i Bełchartów.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamnkietym, kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSMR c0001110_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce: nr 593- obręb 26 Rozprza, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie zamnkietym, kolejowym dla przedsięwziecia pn.:"Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2 - obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

PDFObwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf  

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Komisarza Wyborczego dnia 16 lutego (1 tuta) lub 2 marca (gł.ponowne) upływa termin składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w 2014 roku.

PDFInformacja z Krajowego Biura Wyborczego.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie: "Rozbudowy drogi krajowej nr 91km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/ DK9, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"  PDFObwieszczenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Dariusza Grzesiaka od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/7-17/09-10 z dnia 30 listopada2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_4.pdf


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim zażalenia Dariusza Grzesiaka na postanowienie Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331.8.17.2009 z dnia 31 października 2014r.

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_3.pdf


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Katarzyny Wardenckiej od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/10-15/09-10 z dnia 7 września 2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_1.pdf


PDFOgłoszenie o umorzeniach podatkowyh w 2014 roku.pdf


Obwieszczenie. Wójt Gminy Rozprza zawiadamia strony o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołania Katarzyny Wardenckiej od decyzji Wójta Gminy Rozprza Nr GK 7331/11-13/09 z dnia 10 września 2010r. 

PDFObwieszczenie Wójta 9 stycznia 2015_2.pdf


Wójt Gminy Rozprza ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Gminy Rozprza na 2015 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziecictwa narodowego.

PDFOgłoszenie wyników konkursu_2014.pdf


Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydania decyzji z dnia 30 października 2014r., znak: DOII-III-adk-772-116-1736/13/14PDFZawiadomienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.pdf


Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego OSP Florian we Wronikowie z dn. 5 marca 2014 r. 

DOCInformacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.doc